Πολιτική Ποιότητας

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η πολιτική ποιότητας της εταιρείας  « Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» είναι οι αρχές και οι πεποιθήσεις της Γενικής Διεύθυνσης σχετικά με την ποιότητα και συνιστούν τις  γενικές κατευθύνσεις για τον έλεγχο της ποιότητας. Οι κατευθύνσεις αυτές είναι η βάση σχεδιασμού και ελέγχου της ποιότητας και των ενεργειών των εμπλεκομένων  φορέων, καθώς και η βάση αναφοράς για επικοινωνία των διαφόρων επιπέδων εντός της εταιρείας.

Ύψιστη προτεραιότητα και δέσμευση της Γενικής Διοίκησης  αποτελεί:

 • Να διατηρούμε το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζουμε σε  επίπεδο ώστε  να υπάρχουν λιγότερες από 5 μη συμμορφώσεις ανά έτος.
 • Η απόδοση των διεργασιών να ανταποκρίνεται τουλάχιστον στο 90% των στόχων που θέτουμε
 • Να προσφέρουμε προϊόντα, που ικανοποιούν πλήρως τις  προδιαγραφές ή άλλες συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών μας ώστε οι επιστροφές να είναι < 1% των συνολικών πωληθέντων.
 • Τα προϊόντα μας να είναι πλήρως εναρμονισμένα με την  εθνική  και ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
 • Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες  μας να είναι χωρίς δισταγμό, η πρώτη επιλογή του πελάτη, ώστε οι προσφορές μας σε νέους πελάτες να γίνονται αποδεκτές τουλάχιστον κατά 80%.
 • Να αναγνωρίζουμε τις σημαντικές προσδοκίες των πελατών μας, μέσου της διαρκούς επικοινωνίας μαζί τους.
 • Να ενσωματώνουμε αυτές τις ανάγκες στην Πολιτική Ποιότητάς μας.
 • Να βελτιώνουμε συνεχώς τις προδιαγραφές των προϊόντων μας και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Να επιλέγουμε προσεκτικά τους προμηθευτές μας βάση κριτηρίων άμεσα συνδεδεμένων με την ποιότητα.
 • Να θέτουμε και να υλοποιούμε όλο και υψηλότερους στόχους ποιότητας.
 • Να παρέχουμε την απαιτούμενη υποδομή και προσωπικό για την υλοποίηση των στόχων μας.
 • Να παράγουμε σεβόμενοι το περιβάλλον με τη σωστή διαμόρφωση και συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η εταιρεία Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο. Ε., οραματίζεται να αποτελέσει μια περιβαλλοντικά πρότυπη εταιρεία μελέτης και κατασκευής ηλεκτρολογικών πινάκων όπως και υπηρεσίες στον φωτισμό βιομηχανικών και οικιακών κτηριακών εγκαταστάσεων. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι:

• οι πελάτες της και η τοπική κοινωνία είναι οι μεγαλύτεροι κριτές για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων τόσο των προϊόντων όσο και των υπηρεσιών της,

• το κλίμα εργασίας, η εμπειρία και το κίνητρο των συνεργατών είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο της για την επίτευξη των περιβαλλοντικών της αντικειμενικών σκοπών και στόχων

• η περιβαλλοντική πολιτική δύναται να τηρηθεί μόνο εφόσον είναι κατάλληλη ως προς τη φύση, το εύρος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της, δεσμεύεται:

 για την επίτευξη υψηλών περιβαλλοντικών επιδόσεων λειτουργίας της κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της

 για τη συμμόρφωσή της -κατ΄ ελάχιστον- προς τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανονισμούς

 για τη συνεχή βελτίωση και πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων, αποβλήτων και ρύπανσης

 για τη συνεχή βελτίωση στους τομείς διαχείρισης της ενέργειας, των πρώτων και των βοηθητικών υλών της

 για την κατάλληλη και ικανοποιητική εκπαίδευση των εργαζομένων της, σχετικά με την περιβαλλοντικά σωστή υλοποίηση των δραστηριοτήτων

 για τη διαφάνεια των αποφάσεων όσον αφορά στις περιβαλλοντικές της πλευρές και την παρακολούθηση και ευελιξία των περιβαλλοντικών εργασιών εντός της επιχείρησης  για τη διάθεση όλων των πόρων που εξασφαλίζουν τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων τόσο των προϊόντων όσο και των διεργασιών της. Με σκοπό την ευκολότερη επίτευξη των περιβαλλοντικών της φιλοδοξιών, τη βέλτιστη παρακολούθηση των περιβαλλοντικών της δεσμεύσεων και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του προσωπικού της, των πελατών της, καθώς και των λοιπών εξωτερικών φορέων με τους οποίους συνεργάζεται, η εταιρεία έλαβε την απόφαση να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001/2015.